NATURA

101 Aspendos
102 Efes
103 Bergama
104 Side
106 Olympos
108 Assos
112 Belkis
113 Simena
114 Larissa
116 Selinus
121 Gordion
123 Venessa
125 Cordydella
129 Parion
151 Tripolis
152 Comona
154 Kaunos
158 Lagina
159 Knidos
160 Apollon
160 Apollon
162 Neapolis
163 Etenna
164 Hydas